dtautovybava.sk

 

 

0907 244 337

Pon-Pia 9:00-17:00

Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou DT Business Group s.r.o., so sídlom Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO 47177781 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.DTautovybava.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.DTautovybava.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Uvedením IČO pri vytváraní objednávky kupujúci prehlasuje, že nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti a kúpna zmluva (zmluvný vzťah) sa riadi výhradne obchodným zákonníkom.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci pravdivé a úplné informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

 

1.6 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo:90421/B, deň zápisu: 11.07.2013.Orgán dozoru: SOI Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

 

2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a e-mailu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou DT Business Group s.r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


2.5 Potvrdenie objednávky s termínom expedovania tovaru z nášho skladu je zasielané e-mailom zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky (v pracovné dni). Informácia o odoslaní tohoto emailu je zasielaná aj do SMS správy, na mobilné telefónne číslo uvedené v objednávke.

 

2.6 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

2.7 Pri preberaní tovaru Vám kuriér doručí doklad o prevzatí a zaplateni tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci do jeho e-mailu, ktorý vyplnil pri zadávaní objednávky. 

 


3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne vyplnená e-mailová adresa, chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, atď.)
- v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 14-tich kalendárnych dní.

  


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (koncový spotrebiteľ / nie podnikateľ)
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch začína plynúť odo dňa, keď Vy (spotrebiteľ) alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia (darčeky a pod.).


Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

- kontaktovať predávajúceho (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu (prevzatia tovaru) a svojím číslom účtu pre vrátenie peňazí.
- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a podobne)
- zasielaný spolu s dokladom o kúpe - originál faktúry príp. originál pokladničného dokladu  a s riadne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy - viď  nižšie)

- kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 


V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

Tovar je nutné zaslať do 14 dní (rozhodujúca je poštová pečiatka na odosielanej zásielke) na adresu:

DT Business Group s.r.o.

P.O. Box 12

820 15 Bratislava


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.pdf (Acrobat Reader)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.docx (Word)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.doc (Word 97-2003)

 

Tovar je vhodné zaslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! Zásielka musí byť riadne zabalená, aby nedošlo k poškodeniu obchodného obalu tovaru (prípadne samotného tovaru) spôsobeného prepravou. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

4.3 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ (nakupujúci na IČO)

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na type (druhu) tovaru, na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

 

5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20% (sme plátcami DPH).


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

 


6. Poštovné a balné


6.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. si balné neúčtuje.

 

6.2 Výška poštovného sa odvíja jednak od celkovej sumy nakúpu, jednak od celkovej hmotnosti zásielky (vrátane obalového materiálu). V prípade, že zásielka bude mať vyššiu hmotnosť ako 5 kg, cena za prepravu bude upravená podľa aktuálneho cenníka za poštovné. Ceny poštovného nájde TU.


6.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách.

 

6.4 Poštovné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6.5 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4 kontaktujte prosím predávajúceho.

 

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar


7.1 Uhradením dobierky hotovosťou pri prevzatí tovaru u kuriéra.

 

7.2 V prípade, že Vaša objednávka presiahne celkovú hodnotu nad 300€ s DPH, bude možné takúto objednávku uhradiť iba spôsobom platby - vopred na účet.

 

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 


8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. 

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Faktúra je zasielaná elektronicky na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri vytváraní objednávky.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.5 Tovar je doručovaný na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.6 Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 


9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti DT Business Group s.r.o., ktorý je vlastníctvom kupujúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov (koncový spotrebiteľ - nenakupujúci na IČO, ďalej len koncový spotrebiteľ) odo dňa zakúpenia tovaru. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Záručná doba nieje doba životnosti batérie (akumulátorov)! Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (znižovanie kapacity nie je vada, ale vlastnosť).  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

9.2 Pri predaji Výrobku zákazníkovi - podnikateľovi (nakupujúci na IČO) na základe obchodného zákonníka (ďalej aj ako „obch. zák.“) je poskytovaná zmluvná záruka definovaná týmito ZP. Dĺžka záručnej doby pri zmluvnej záruke je 12 mesiacov (ďalej len „zmluvná záruka“).

 

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej č+innosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

  

9.3 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti DT Business Group s.r.o. je zasielaná elektronická faktúra (predajný doklad) na Váš e-mail, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list.

 

9.4 Bezprostredne pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom DTelektronik.sk / DTautovýbava.sk, príp. poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia alebo neúplnosti zásielky je nutné spolu s kuriérom túto skutočnosť zapísať do prepravného listu. Kupujúci má v tomto prípade právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavnú vadu

 

Reklamáciu podľa bodu 9.4 je nutné oznámiť v deň prevzatia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) tovaru na náš email info@dtelektronik.sk, v opačnom prípade sa zákazník vystavuje nebezpečenstvu prípadného zamietnutia reklamácie.

 

9.5 Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od prepravcu skontrolovať, či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavnú mechanickú vadu, či sa jedná o výrobok, ktorý si objednal (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť), či výrobok nemá poškodený výrobný identifikačný štítok, prípadne reklamačnú pečatnú nálepku, či bol dodaný správny počet objednaných výrobkov, či je výrobok dodaný s kompletným príslušenstvom, či v balení výrobku nechýba niektorá z jeho súčastí (ak sa skladá z viacerých dielov, súčiastok a pod.),  a pod. V prípade zistenia niektorej zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, alebo aj inej skutočnosti nešpecifikovanej v predchádzajucej vete, je nutné nás kontaktovať ohľadne reklamácie tohto typu v deň doručenia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) na náš email info@dtelektronik.sk. Dodatočná reklamácia tohto typu môže byť zamietnutá. 

 

9.6 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

c) je tovar používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

g) zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome

h) zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

9.7 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu

 

9.8 Postup pri reklamácii:

1) reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese:

 

DT Business Group s.r.o.

P.O. Box 12
820 15 Bratislava


Zásielky na dobierku nebudú akceptované!


2) do zásielky je nutné pribaliť - 
doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, sprievodný list s Vašou adresou a s čo najpodrobnejším popisom závady (stačí napísať aj rukou). V prípade, že reklamácia bude zaslaná ako neúplná, nekompletná a/alebo nejednoznačná a/alebo anonymná, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť dňom úplného doplnenia/dodania chýbajúcich dokumentov/informácií/príslušenstva.


9.9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru spolu s potrebnými dokumetami (doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode a sprievodný list s čo najpodrobnejším popisom závady) predávajúcim. V prípade, že reklamácia bola neúplná, nekompletná a/alebo nejednoznačná a/alebo anonymná, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia/dodania chýbajúcich dokumentov/informácií. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

 

9.10 Ak je kupujúci koncový spotrebiteľ:

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


9.11 O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky a následne Vám tovar zašleme Kuriérskou spoločnosťou.

 

9.12 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 


10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.DTautovybava.sk


10.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.DTautovybava.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť DT Business Group s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 

11. INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) DT Business Group s.r.o., Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO: 47177781, DIČ: 2023809040, IČ DPH: SK2023809040 kladie dôraz najmä na seriózne vybavovanie Vašich objednávok a ochranu osobných údajov poskytnutých pri objednávaní.. Pre maximálnu bezpečnosť transakcií spojených s objednávacím procesom a jeho vybavovaním, ako aj doručovaním tovaru boli v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté opatrenia k ochrane údajov poskytnutých v objednávacom procese a ochrane Vášho súkromia s prihliadnutím na komfort doručovania tovaru a bezpečnosť jeho uhradenia.

 

Z toho dôvodu boli prijaté opatrenia s ktorými je zákazník oboznámený v obchodných podmienkach v nasledovnom znení:

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane ulice, čísla domu, obce a PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

2. Zákazník resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.dtautovybava.sk.

 

3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej aj automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odstavca 1. tejto Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov a to na účely uvedené v odstavci 2. tejto Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorú mu ukladajú platné právne predpisy SR. Zákazník má v zmysle Druhej hlavy Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom ktoré sa ho týkajú, má právo na opravu osobných údajov, má právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti , do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude získavať osobné údaje výlučne na účely uvedené v odseku 2. tejto informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

 

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

7. Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Zákazník má právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

8. Právo na opravu osobných údajov

 Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

9. Právo na výmaz osobných údajov

(1) Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

(2) prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak zákazník uplatnil právo na výmaz podľa odseku 1, ak

 a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

 b) zákazník odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 c) zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

 e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

 b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

 e) na uplatnenie právneho nároku.

 

10. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(1) Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 a) zákazník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

 d) zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 (3) Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

11. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 (2) Predávajúci o príjemcoch podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

12. Právo na prenosnosť osobných údajov

(1) Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

13. Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

 b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

 c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) kontaktných údajoch úradu,

g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

 

14. 1) Zákazník má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(2) Zákazník má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak

a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo

b) osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

(4) Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.

 (5) Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa odseku 1, práva na vymazanie podľa odseku 2 alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 a o dôvodoch zamietnutia.

 

15. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže v zmysle § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

16. V prípade, že zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

17. V prípade, že zákazník nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

18. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 2. tejto informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- IN TIME s.r.o.

- All4Net s.r.o

- Tatra banka, a.s.

- Slovak Parcel Service s.r.o.

- Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Na základe Vášho súhlasu môžu byť informácie, ktoré získavame počas Vášho používania našich webových stránok poskytované reklamným sieťam a to konkrétne spoločnosti:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČ 368047, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na stránke  https://policies.google.com/technologies/ads

 

19. Zákazník vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

 

20. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727 prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov odmietnuť zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

21. Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

 

22. Informácie ku Cookies

Pri prezeraní našich stránok sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri používaní našej internetovej stránky používate, súbory cookies.

Pre korektné zobrazovanie a využívanie všetkých funkcií, ktoré naša stránka umožňuje, musíte mať na zariadení povolené tkzv. cookies.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu internetovej stránky, reklám a iných prvkov na nej zobrazených a  pomáhajú nám  pri overovaní Vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

Použitím internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies tak, ako je to uvedené na tejto stránke.

 Ako fungujú cookies 

Pri používaní našej internetovej stránky, môžeme ukladať určité informácie o Vašom  zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako "cookies". Cookies sú používané k zlepšeniu prezerania takmer každej internetovej stránky.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho zariadenia, pri používaní internetovej stránky. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookies z Vášho  internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Google Chrome) zakaždým, keď ho používate a tak Vás môže rozpoznať a zapamätať si Vaše preferencie a nastavenia.

Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies.

Cookies vo všeobecnosti neposkytujú  žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení.

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len počas Vášho online prístupu a vymažú sa z Vášho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Trvalé cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky.

 Typy používaných cookies:

Ak používate našu internetovú stránku, táto používa  cookies, ktoré môžu byť nastavené vo Vašom zariadení.

Nevyhnutné cookies:

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využiť vlastnosti a služby, ktoré Vám  ponúka internetová stránka. Bez týchto cookies by služby, ktoré chcete využívať, nemohli byť poskytnuté. Tieto cookies nezbierajú informácie o Vás, ktoré by mohli byť použité na Vašu identifikáciu, a ani nekontrolujú a nepamätajú si Váš pohyb na internetovej stránke.

Funkčné cookies:

Tieto cookies umožňujú poskytovať  všetky funkcie na internetovej stránke. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožnili identifikovať Vás.

Výkonnostné cookies:

Výkonnostné cookies pomáhajú pochopiť, ako používate  internetovú stránku. Napríklad môže prevádzkovateľ vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám a otestovať rôzne verzie internetovej stránky s cieľom poskytnúť lepšie služby a zobrazovanie stránky.

Niekedy môžu byť služby, ktoré sú využívané na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektami so súhlasom prevádzkovateľa internetovej stránky. Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako "web beacons" alebo "tags". Sú anonymné a keďže sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať.

Cielené cookies:

Účelom týchto cookies je "behaviorálna reklama" (tiež známa ako "behaviorálne cielenie" alebo "remarketing"), ktorá je prostriedkom, ako Vám ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, čo sa javí ako to čo Vás zaujíma. Bez týchto cookies by online reklama, ktorá Vám  je zobrazovaná, bola menej relevantná voči Vám a Vašim záujmom.

 Správa cookies:

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookies uložený na Vašom zariadení.
V prípade blokovania  všetkých cookies, sa môže stať že stránky nebudú fungovať, alebo nebudete môcť pristupovať k rôznym funkciám stránok. Lepšie než blokovať všetky cookies, je len blokovanie cookies tretích strán, ktoré Vám  umožnia aby internetová stránka v plnej miere  fungovala.

23. Ukladanie osobných údajov

a) Objednávka z eshopu - právny titul plnenie zmluvy

Osobné údaje : Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - vybavenie objednávky a doručenie objednaného tovaru

Doba spracovávania - 3 roky

Spracovatelia - správca IT

Príjemcovia - prepravné spoločnosti

b)Daňová evidencia - právny titul zákonná povinnosť

Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - vedenie a dokladovania daňovej evidencie

Doba spracovania - 10 rokov

Príjemcovia - prepravné spoločnosti, štátna správa

c) Registrácia - právny titul oprávnený záujem

Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - registrácia za účelom vytvárania objednávok

Doba spracovania - 3 roky

Spracovateľ - správca IT

 

23. Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza. Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa: 24. mája 2019.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.05. 2019 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Akciové ponuky

Cín na spájkovanie ? 1,5 mm • 50 g

 Cín na spájkovanie ? 1,5 mm • 50 g

Priemer: 1,5 mm Hmotnosť: 50 g Sn/Pb: 60/40% Tavidlo: 2%

7,78 €
s DPH

Kľúč vidlicový nastaviteľný 150 mm

 Kľúč vidlicový nastaviteľný 150 mm

Plynulo nastavitelne čeľuste od 0 do 21 mm

Stupnica na ľahšie nastavenie požadovanej veľkosti

Chrómovanie pre najlepšiu ochranu proti hrdzaveniu vo svojej triede a zvýšenou odolnosťou

Paralelné čeľuste sa nekĺžu a nepoškodzujú povrchovú úpravu

Dĺžka kľúču 156 mm

8,54 €
8,27 €
s DPH

Rosteto Pařezník prípravok pomáhajúci odstrániť pne, likvidátor pňov 250 g

 Rosteto Pařezník prípravok pomáhajúci odstrániť pne, likvidátor pňov 250 g

Do stredu pňa vyvŕtajte dieru s priemerom cca 2 cm hrubú a s hĺbkou cca 20 cm. Rovnakú dieru vyvŕtajte šikmo zo strany asi 8 cm pod hranou pňa tak, aby sa obe diery prepojili. Týmto spôsobom je možné likvidovať pne do priemeru 30 cm. Pri väčších priemeroch je nutné počet dier úmerne navýšiť. Do každej kombinácie dier nasypte cca 100 g prípravku Peňovník ROSTETO a zalejte teplou vodou, ktorú potom dolievajte podľa potreby po dobu 4 - 6 týždňov. V tejto dobe chráňte reznú plochu pňa pred nadmerným dažďom. Nasýtenie pňa prípravkom umožní jeho rýchly rozklad a uľahčí jeho mechanické odstránenie. 

 

Ak je možné odstrániť peň vypálením, potom môžete cca 6 týždňov po aplikácii prípravku postupovať nasledovne:

• do dier nalejte tekutý podpaľovač a akonáhle sa vsiakne za cca 4 týždne, peň po zapálení vyhorí až do koreňov 

• na peň umiestnite napr. kovový sud bez dna a rozložte v ňom oheň. K vyhoreniu dôjde až do koreňov. 


Na väčší peň, odporúčame zakúpiť aspoň dve až štyri balenia.


Obsah: 250 g

 

3,96 €
3,23 €
s DPH

Spreakon prepojovací kábel 2 x 1,5 mm / 1,5 m, reprobedne

 Spreakon prepojovací kábel 2 x 1,5 mm / 1,5 m, reprobedne

• ideálny na prepojenie aktívnych a pasívnych reproboxov
• 2 x 1,5 mm2
• 1,5 m

7,01 €
s DPH
Články a oznamy
 

Reproduktory do auta

Úvodná stránkaObchodné podmienkyPoštovnéKontakt